#

B & B "Bij de Juffertoren" Onstwedde

.

Huurvoorwaarden

 A. Verplichtingen verhuurder Verhuurder is verplicht:
Het verblijf tijdig, zoals afgesproken in deze huurovereenkomst, ter beschikking te stellen. Voldoende instructie vooraf te geven over het gehuurde.
B. Verplichtingen huurder Huurder is verplicht:
De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel D. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming (recreatie), te gebruiken. De instructies van de verhuurder op te volgen. Het verblijf niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren. Het verblijf tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van huurperiode op te leveren.
C. Borg
Voor aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld kosten voor water en energie, aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en administratiekosten. Verhuurder dient de schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en nota’s. Mocht de borg niet toereikend zijn dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.
D. Annulering huurder
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 week voor aanvangsdatum van de huurperiode; 50% van de huurprijs bij annulering 1 week of korter voor aanvangsdatum van de huurperiode. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in rekening brengen. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
E. Niet nakoming
Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs. Brengt huurder de sleutel later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentrage van de huurprijs).
F. Kosten tijdens verhuur
De kosten die direct verband houden met het gebruik van het verblijf tijdens de huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.
G. Schade
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor dit verblijf afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder.
H. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.